Рiвненська обласна асоціація футболу
Україна, Рівненська область, м. Рівне С. Петлюри, 35, 2 пов
+380362623406
Рiвненська обласна асоціація футболу Рiвненська обласна асоціація футболу Рiвненська обласна
асоціація футболу
Офіційний сайт Федерації футболу України

Статут РОФФ продовження

Рiвненська обласна федерацiя футболу
Стаття 22. Повноваження Виконавчого комітету
1.    Виконавчий комітет має повноваження щодо прийняття рішень з усіх питань, які не належать до виключної компетенції Конференції або іншого органу управління РОФФ.
2.    Виконавчий комітет має такі повноваження:
2.1.   загальне управління РОФФ і здійснення контролю за її діяльністю;
2.2.   визначення організаційної структури РОФФ, затвердження штатного розкладу, посадових окладів і структури Адміністрації;
2.3.   призначення і відкликання Виконавчого директора;
2.4.   контроль за діяльністю Адміністрації, включаючи Виконавчого директора, особливо щодо виконання вимог Статуту, регламентів, положень, директив, рішень і наказів;
2.5.   затвердження регламентних документів обласних змагань, а також планів, рішень, правил, положень та інших нормативних документів;
2.6.   затвердження розмірів вступних, заявкових членських внесків для команд-учасниць обласних змагань та інших внесків колективних членів РОФФ і вирішення всіх інших фінансових питань;
2.7.   здійснення господарського управління коштами та майном РОФФ;
2.8.   формування та контроль фінансової звітності;
2.9.   забезпечення правового та соціального захисту футболістів, тренерів та інших фахівців з футболу;
2.10.надання благодійної та матеріальної допомоги ветеранам футболу;
2.11.прийняття рішень про утворення госпрозрахункових підприємств, установ та громадських організацій зі статусом юридичної особи, заснування благодійних  фондів, інших юридичних осіб та затвердження їхніх статутів (положень);
2.12.заснування печатного органу, ведення іншої видавничої діяльності;
2.13.затвердження зразків нагородної, пам’ятної символіки та атрибутики, печаток і штампів;
2.14.затвердження рішень, прийнятих Президією.
3.      Виконавчий комітет може доручати підготовку та впровадження його рішень або контроль за справами постійним комітетам, групам чи окремим своїм членам. Про виконання цих дій членами Виконавчого комітету надається відповідний звіт.
4.      Виконавчий комітет керує справами РОФФ за винятком обсягу повноважень, делегованих Виконавчому директору, за умови, що ці зобов’язання не належать Виконавчому комітету відповідно до чинного Статуту.
Стаття 23. Строк повноважень Виконавчого комітету
1.    Строк повноважень Виконавчого комітету становить чотири роки.
2.    У випадку припинення повноважень члена Виконавчого комітету Президія обирає заміну на решту строку повноважень.
Стаття 24. Періодичність проведення засідань, кворум
1.    Як правило, Виконавчий комітет збирається один раз на два місяці. Засідання скликаються Головою РОФФ. На вимогу 2/3 членів Виконавчого комітету Голова РОФФ повинен скликати засідання Виконавчого комітету протягом двох тижнів з дати цієї вимоги.
2.    Засідання Виконавчого комітету має кворум і вважається повноважним, якщо на ньому присутня абсолютна більшість (половина плюс один голос) членів, включаючи Голову РОФФ або, за його відсутності, першого заступника.
3.    Член Виконавчого комітету або Голова РОФФ не може брати участі в розгляді будь-якого питання, що стосується колективного члена РОФФ або клубу, з якими він пов’язаний спільними інтересами, або у випадку будь-якого конфлікту інтересів.
Стаття 25. Делегування управління
Згідно із сукупністю своїх повноважень Виконавчий комітет може повністю або частково делегувати управління певними питаннями групам, що складаються виключно з його членів, а також окремим членам Виконкому чи Виконавчому директору РОФФ.
Стаття 26. Прийняття рішень, голосування, протокол
1.    Рішення на засіданнях Виконавчого комітету приймаються простою більшістю голосів членів Виконкому. За рівної кількості голосів під час голосування вирішальний голос має Головуючий. Голосування є відкритим, якщо Виконком не прийме іншого рішення.
2.    Право голосу за дорученням на засіданні Виконавчого комітету не дозволяється. Як виняток, в особливих випадках, що потребують негайного вирішення, під час засідання Виконкому за відсутності необхідного кворуму дозволяється голосування з використанням сучасних комунікаційних технологій.
3.    Рішення Виконавчого комітету набуває чинності відразу після прийняття, якщо Виконком не прийме іншого рішення.
4.    На засіданні Виконавчого комітету ведеться офіційний протокол.
5.    Витяги з протоколу щодо прийнятих рішень направляються колективним членам і зацікавленим особами не пізніше десяти днів від дати їх прийняття.
Стаття 27. Припинення членства у Виконавчому комітеті та інших органах управління РОФФ, відкликання членів інших комітетів
1.    Виконавчий комітет може припинити повноваження свого члена або члена іншого органу управління РОФФ до наступної Конференції, якщо є підстави вважати, що ця особа припустилася істотного порушення службового обов’язку або неналежно поводила себе.
2.    Виконавчий комітет може відкликати члена постійного комітету, органу управління асоціації РОФФ, якщо є підстава вважати, що ця особа припустилася істотного порушення службового обов’язку або неналежно поводила себе.
3.    Рішення за справами, вказаними в пунктах 1 та 2 цієї статті, приймається 2/3 від загальної кількості голосів членів Виконавчого комітету, які мають право голосу. Член Виконавчого комітету, щодо якого розглядається справа, не має права брати участь в обговореннях або голосуванні.
V. Голова РОФФ
Стаття 28. Голова РОФФ. Права та обов’язки
1.    Головою РОФФ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином України та делегатом Конференції.
2.    Кандидатура на обрання Голови РОФФ пропонується будь-яким колективним членом РОФФ і надсилається до Адміністрації не пізніше, ніж за двадцять днів до дати відкриття Конференції. Голова РОФФ, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду. Прізвища всіх кандидатів обов`язково надсилаються Адміністрацією колективним членам РОФФ не пізніше, ніж за десять днів до початку звітно-виборної Конференції.
3.    Кандидат на обрання Головою РОФФ не пізніше, ніж за п’ятнадцять днів до початку звітно-виборної Конференції надає Виконкому РОФФ письмову заяву, в якій він дає (не дає) свою згоду на участь у виборах Голови РОФФ.
4.    Кандидат на обрання Головою РОФФ не пізніше, ніж за десять днів до початку звітно-виборної Конференції надає Виконкому РОФФ свою передвиборчу програму для обговорення її колективними членами.
5.    У надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Голови РОФФ особисто знімають свої кандидатури на обрання і більше не залишається кандидатів, делегати Конференції можуть прийняти рішення продовжити повноваження органів управління РОФФ на обумовлений термін для обговорення і висунення нових кандидатур або висунути нові кандидатури на цьому ж засіданні Конференції і обрати Голову РОФФ.
6.    Голова РОФФ обирається Конференцією строком на чотири роки. Він є вищою офіційною особою, яка очолює роботу РОФФ. Голова РОФФ підзвітний тільки Конференції. Термін повноваження Голови РОФФ визначається від дати його обрання Конференцією.
7.    Голова РОФФ має сукупність невід`ємних прав та обов`язків, а саме:
7.1.особисто керує діяльністю РОФФ, Адміністрацією, забезпечує незалежність РОФФ, права і свободи її членів, є гарантом дотримання Статуту та законодавства;
7.2.без довіреності представляє РОФФ у ФФУ, державних органах України та інших країн, державних і недержавних установах, місцевих органах виконавчої влади, громадських організаціях, та перед всіма третіми особами;
7.3.пропонує Конференції на обрання необхідну кількість перших заступників Голови і заступників Голови, кількісний і персональний склад Виконавчого комітету;
7.4.пропонує Конференції кандидатури осіб на обрання членами Органів здійснення футбольного правосуддя та Ревізійної комісії;
7.5.має виключне право пропонувати Виконавчому комітету кандидатуру для призначення Виконавчим директором РОФФ;
7.6.керує роботою і головує на засіданнях Виконавчого комітету та Президії;
7.7.призначає на посаду та звільняє персонал Адміністрації, а також вносить на розгляд Виконавчого комітету кандидатури щодо призначення або відкликання директорів;
7.8.подає Виконавчому комітету пропозиції щодо кандидатур на посади голів, заступників голів та членів постійних комітетів, органів управління асоціацій РОФФ;
7.9.має право першого підпису фінансових та інших документів РОФФ;
7.10.укладає від імені РОФФ угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах;
7.11.видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов`язкові для підпорядкованих йому органів РОФФ;
7.12.розподіляє обов`язки між заступниками Голови та іншими працівниками РОФФ;
7.13.розглядає та затверджує протокол Конференції;
7.14.нагороджує від імені РОФФ осіб за видатні заслуги перед футболом;
7.15.представляє за згодою Виконавчого комітету видатних футболістів і тренерів та інших фахівців з футболу, колективних членів РОФФ до державних або відомчих нагород та почесних звань;
7.16.за рівної кількості голосів під час будь-якого голосування має вирішальний голос;
7.17.за своєї відсутності Голова РОФФ свої повноваження і обов`язки покладає на першого заступника або заступника Голови.
8.    Якщо Голова РОФФ припиняє виконання своїх обов`язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує перший заступник або заступник Голови, визначений Виконкомом, протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до наступної Конференції. Функції іншого заступника за рішенням Виконавчого комітету покладаються на одного з членів Виконкому.
Стаття 29. Заступники Голови РОФФ. Повноваження та обов`язки
1.    Перший заступник та два заступники обираються Конференцією за пропозицією Голови РОФФ. Термін повноважень першого заступника і заступників складає чотири роки від дати обрання Конференцією.
2.    Перший заступник та заступники керують роботою РОФФ згідно з розподілом обов`язків між ними, затвердженими Головою РОФФ і відповідно до його доручень. За відсутності Голови РОФФ його права та обов`язки виконує перший заступник або заступник, який має право підпису.
3.    Перший заступник і заступники підпорядковуються та підзвітні Голові РОФФ та Конференції.
VI. Здійснення футбольного правосуддя
Стаття 30. Органи здійснення футбольного правосуддя
1.    Органами здійснення футбольного правосуддя в РОФФ є:
-          Контрольно-дисциплінарний комітет (орган першої інстанції);
-          Апеляційний комітет (орган другої інстанції).
2.    Члени Органів здійснення футбольного правосуддя не можуть входити до складу Виконавчого комітету або Президії.
3.    Голови, заступники голів і члени Органів здійснення футбольного правосуддя обираються Конференцією з кандидатів, запропонованих Головою РОФФ строком на чотири роки.
4.    Юрисдикція та процесуальні дії Органів здійснення футбольного правосуддя визначаються Дисциплінарними правилами РОФФ, розробленим відповідно до Дисциплінарних правил ФФУ.
5.    Органи здійснення футбольного правосуддя підзвітні тільки Конференції.
Стаття 31. Контрольно-дисциплінарний комітет
1.    Контрольно-дисциплінарний комітет (далі – КДК) складається з голови, заступника голови і трьох членів комітету.
2.    КДК, як правило, приймає рішення в присутності всіх членів. Три члени КДК складають кворум. Винятки визначаються Дисциплінарними правилами РОФФ, які в особливих випадках передбачають розгляд справ за участю одного члена КДК, уповноваженого головою КДК приймати рішення.
Стаття 32. Апеляційний комітет
1.    Апеляційний комітет складається з голови, заступника голови і трьох членів комітету.
2.    Апеляційний комітет, як правило, приймає рішення в присутності всіх членів. Три члени Апеляційного комітету складають кворум. Винятки визначаються Дисциплінарними правилами РОФФ, які можуть уповноважити голову або заступника голови самостійно приймати рішення з очевидно неприйнятних апеляцій.
3.    Апеляційний комітет уповноважений розглядати апеляції на рішення КДК відповідно до Дисциплінарних правил РОФФ.
4.    Рішення, прийняті Апеляційним комітетом, є остаточним і обов’язковим для всіх зацікавлених сторін.
VІІ. Виконавчий директор, АДМІНІСТРАЦІЯ РОФФ
Стаття 33. Виконавчий директор РОФФ. Повноваження та обов’язки
1.    Виконавчий комітет за поданням Голови РОФФ призначає Виконавчого директора, який є штатним працівником РОФФ.
2.    Виконавчому директору делегуються такі повноваження:
2.1.   представництво РОФФ у частині, делегованій Головою РОФФ;
2.2.   керівництво Адміністрацією;
2.3.   складання та подання для затвердження Виконавчим комітетом річного кошторису надходжень і витрат РОФФ;
2.4.   ініціювання витрат у межах бюджету РОФФ;
2.5.   організація заходів з підготовки засідань органів управління РОФФ:
2.6.   відповідальність за ведення офіційного протоколу засідань Виконавчого комітету;
2.7.   контроль виконання рішень органів управління РОФФ;
2.8.   визначення складу та меж компетенції у роботі кожної групи фахівців і робочих груп.
3.    Виконавчий директор є присутнім на Конференції, засіданні Виконавчого комітету та Президії.
4.    Виконавчим комітетом можуть визначатися додаткові права та обов’язки Виконавчого директора.
Стаття 34. Адміністрація
1.    Адміністрація веде справи під керівництвом штатного заступника голови чи штатного Виконавчого директора, згідно з розподілом обов`язків між ними, затвердженими Головою РОФФ, та відповідно до його доручень, а саме:
1.1  веде поточні справи, здійснює контроль виконання рішень органів управління РОФФ (Конференції, Виконавчого комітету, Президії), готує матеріали для їх проведення;
1.2  забезпечує діяльність РОФФ і підготовку засідань органів управління РОФФ (Конференції, Виконавчого комітету, Президії);
1.3  веде діловодство, готує протоколи засідань Виконавчого комітету та Президії;
1.4  вирішує найнеобхідніші господарсько-адміністративні питання;
1.5  координує роботу постійних комітетів РОФФ;
1.6  здійснює зв’язок із громадськістю та засобами масової інформації.
VIII. Постійні Комітети, КОМІСІЇ РОФФ
Стаття 35. Комітети. Обрання
1.    Постійні комітети РОФФ є робочими органами з основних напрямів організації та розвитку футболу. Комітети утворюються і діють у відповідності до Статуту, а також Положень, затверджених Виконавчим комітетом.
2.    За поданням Голови РОФФ Виконавчий комітет обирає голову, одного або двох заступників голови та необхідну кількість членів кожного комітету і комісій (крім Ревізійної) на чотирирічний строк.
3.    Постійними комітетами РОФФ є:
3.1.   арбітрів;
3.2.   з питань стадіонів та безпеки проведення змагань;
3.3.   дитячо-юнацького футболу;
3.4.   масового футболу;
3.5.   міні-футболу;
3.6.   жіночого футболу;
3.7.   ветеранів футболу;
3.8.   інвалідного футболу;
3.9.   професіонального футболу;
3.10.зв’язку із засобами масової інформації;
3.11.спортивно-медичний;
3.12.науково-методичний (технічний);
3.13.з проведення змагань;
3.14.пляжного футболу.
4.    Постійними комісіями РОФФ є:
4.1.  Ревізійна;
 4.2.  з етики та Чесної гри.
5.    За рішенням Виконкому можуть утворюватись інші постійні комітети та комісії.
6.    За необхідності Голова РОФФ може призначати групи спеціалістів для виконання певних обов’язків і робочі групи – для виконання окремих, обмежених за часом обов’язків, призначає керівників таких груп та межі їх компетенції.
7.    Голови комітетів консультуються з Головою РОФФ, який може делегувати деякі свої функції тому або іншому комітету.
8.    Голова представляє свій комітет у виконавчих та органах управління ФФУ, РОФФ, перед колективними членами та іншими особами в межах своїх повноважень.
9.    На підставі консультацій з Головою РОФФ голова комітету визначає дати засідань, відповідає за належне ведення діловодства, звітує Виконавчому комітету та інформує Голову РОФФ про стан справ у комітеті.
10. Будь-який член Виконавчого комітету може відвідувати засідання комітетів як спостерігач.
Стаття 36. Ревізійна комісія
1.     Контроль за діяльністю РОФФ та її членів здійснює Ревізійна комісія у складі трьох осіб, яку обирає Конференція строком на чотири роки. Ревізійна комісія підзвітна тільки Конференції і подає їй на затвердження результати проведених перевірок і складає висновки щодо щорічних звітів і балансів.
2.     Члени Ревізійної комісії на своєму засіданні обирають голову та його заступника.
3.     Члени Ревізійної комісії не мають права входити до складу Виконавчого комітету чи будь-якого іншого комітету РОФФ.
4.     Як правило, Ревізійна комісія приймає рішення у присутності всіх її членів. Кворум для прийняття рішень складається з трьох її членів, у тому числі голови або його заступника.
5.     Ревізійна комісія проводить перевірки за дорученням Конференції, за власною ініціативою, або на вимогу не менше, ніж 2/3 колективних членів РОФФ.
6.     Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб РОФФ та її членів надання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.
7.     Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції, якщо виникла загроза принциповим інтересам РОФФ чи її членів, або були виявлені зловживання з боку посадових осіб РОФФ.
ІХ. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 37. Власність, кошти та майно
1.    Відповідно до законодавства РОФФ може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.
2.    РОФФ може набувати право власності на:
2.1.   кошти та майно, передане колективними членами РОФФ або державою у встановленому порядку;
2.2.   добровільні пожертвування та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ та організацій, інших юридичних і фізичних осіб;
2.3.   майно, придбане за рахунок власних коштів;
2.4.   майно та кошти, придбані в результаті діяльності утворених РОФФ госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
2.5.   пасивні доходи (доходи, одержані як відсотки, страхові виплати, відшкодування, а також роялті).
3.    Постійним джерелом формування власних коштів РОФФ є:
3.1 безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування;
3.2 членські та вступні внески (доходи від основної діяльності);
3.3 грошові внески колективних членів РОФФ, футбольних клубів (команд) та установ згідно з регламентами змагань, що проводяться під юрисдикцією РОФФ;
3.4 грошові надходження від ФФУ.
4.    Власністю РОФФ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше рухоме та нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.
5.    РОФФ самостійно і незалежно:
5.1.   здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через Конференцію або через інші органи РОФФ у межах їх повноважень;
5.2.   має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації, необхідні для досягнення статутних цілей, у тому числі засоби масової інформації;
5.3.   відповідно до пункту 5.2. цієї статті РОФФ має право на майно та кошти, набуті в результаті фінансово-господарської та іншої діяльності утворених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із статусом юридичної особи.
6.    Кошти та майно РОФФ (у т. ч. при її ліквідації) не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються лише для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.
7.    РОФФ, її колективні члени, утворені нею установи, організації, підприємства тощо, зобов`язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та за підсумками своєї діяльності вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
8.    Колективні члени РОФФ несуть відповідальність перед РОФФ за фінансові обов`язки їх клубів перед РОФФ.
Стаття 38. Кошторис
1.    Кошторис надходжень та витрат РОФФ складається на кожний фінансовий рік і затверджується Виконавчим комітетом.
2.    Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Виконавчим комітетом.
Стаття 39. Фінансовий рік
1.    Фінансовий рік РОФФ починається 1 січня і закінчується 31 грудня. РОФФ веде бухгалтерський облік і звітність відповідно до законодавства.
2.    Кожного фінансового року Виконавчий директор готує кошторис надходжень та витрат РОФФ.
X. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 40. Використання прав
1.    РОФФ у межах законодавства використовує всі права, що їй належать повністю або частково, разом із третіми особами: майнові права будь-якого типу, права на інтелектуальну власність і права на аудіовізуальне мовлення та радіопередачі з використанням носіїв зображення і даних будь-якого виду, включаючи всі засоби передачі комп’ютерних зображень, із звуком чи без нього, такі як Інтернет, он-лайнові послуги тощо, незалежно від того, існують вони зараз чи виникнуть у майбутньому. Це включає створення, копіювання, розповсюдження і трансляцію зображення, звуку або носії інформації будь-якого виду, що здійснюється самою РОФФ або разом з третіми особами.
2.    З цією метою РОФФ самостійно або разом з третіми особами має право утворювати компанії та керувати ними. Для цього можуть використовуватися будь-які юридичні особи, дозволені законодавством.
3.    РОФФ має виключне право на трансляцію та використання, а також видачу дозволів на трансляцію і використання зображення, звуку або інших носіїв інформації будь-якого виду (включаючи й ті, що виникнуть у майбутньому), матчів, які проводяться РОФФ або за участю її членів, у межах її компетенції, як у прямій трансляції, так і в запису в повному обсязі або частково.
4.    Виконавчий комітет визначає порядок користування цими правами у відповідності з існуючим Статутом ФФУ та регламентними документами ФФУ.
XІ. ЗМАГАННЯ
Стаття 41. Змагання, що проводяться в Рівненській області під егідою РОФФ
1.    Тільки РОФФ має повноваження організовувати або скасовувати змагання в Рівненській області за участю колективних членів, футбольних клубів (команд), що є членами РОФФ або збірних команд районів (міст). Це не стосується змагань під егідою ФФУ.
2.    Змаганнями РОФФ є:
2.1.   чемпіонат, першість та Кубок області серед аматорських команд з футболу;
2.2.   чемпіонати та першості області серед дитячо-юнацьких команд у різних вікових категоріях з футболу та футзалу;
2.3.   Кубок області серед юнаків з футболу;
2.4.   чемпіонати та першості області серед дівочих і жіночих команд у різних вікових категоріях з футболу та футзалу;
2.5.   обласні змагання на призи клубу “Шкіряний м’яч” та з футзалу “Граємо за Україну разом!”;
2.6.   чемпіонати області серед ветеранів з футболу та футзалу;
2.7.   чемпіонат та першості області серед студентів і викладачів вищих навчальних закладів з футболу та футзалу;
2.8.   першості області серед інвалідів з футболу та футзалу;
2.9.   чемпіонати області з футзалу серед клубів (команд) і збірних команд районів та міст;
2.10.чемпіонат області з пляжного футболу;
2.11.Кубок області серед переможців районних (міських) змагань “Ліга чемпіонів”;
2.12.щорічні міжнародні, Всеукраїнські та обласні турніри серед дитячо-юнацьких, дівочих, жіночих, ветеранських та аматорських команд з футболу та футзалу.
3.    Виконавчий комітет приймає рішення про створення або включення до своєї компетенції інших змагань, а також про скасування існуючих змагань.
4.    Виконавчий комітет розробляє та затверджує календарі, регламенти або положення змагань, які проводяться під егідою РОФФ.
5.    Умовою участі у змаганнях під егідою РОФФ є згода кожного члена або його клубу виконувати Статут, регламенти або положення та прийняті у відповідності з ними рішення Органів здійснення футбольного правосуддя РОФФ.
Стаття 42. Заборонені об’єднання та спілки
1.    Членам РОФФ забороняється утворення будь-яких об’єднань, союзів, асоціацій, ліг, угруповань клубів без згоди РОФФ.
2.    Колективний член РОФФ або його футбольні клуби (команди) не мають права грати на території іншого колективного члена без згоди останнього та погодження з РОФФ.
ХІI. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 43. Дисциплінарна юрисдикція
1.     Дисциплінарні санкції застосовуються за неспортивну поведінку, порушення Правил гри або порушення Статутів РОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА, регламентів, положень, рішень, директив та інших нормативно-правових документів.
2.     Юрисдикція РОФФ розповсюджується на внутрішні спори між юридичними та фізичними особами в межах її відомчих повноважень.
3.     Ніякі правові дії, що регламентуються цим Статутом, не можуть подаватися до розгляду інших органів РОФФ та судів.
Стаття 44. Дисциплінарні правила
1.       Виконавчий комітет уповноважений затверджувати положення, що визначають процедуру здійснення футбольного правосуддя – Дисциплінарні правила РОФФ, розроблені відповідно до Дисциплінарних правил ФФУ.
2.       Дисциплінарні правила РОФФ повинні узгоджуватися з Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ.
Стаття 45. Дисциплінарні санкції
1.    До колективних членів і колективів футбольних клубів (команд) можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції, згідно з Дисциплінарними правилами РОФФ:
1.1.    попередження;
1.2.    зауваження;
1.3.    грошовий обов’язковий внесок;
1.4.    анулювання результату матчу;
1.5.    рішення про перегравання матчу;
1.6.    зняття турнірних очок;
1.7.    присудження перемоги суперникові без проведення матчу;
1.8.    проведення гри без глядачів;
1.9.    рішення про заборону використання стадіону;
1.10.рішення про проведення матчу на іншому стадіоні в іншому місті;
1.11.дискваліфікація з поточних змагань і/або виключення з учасників майбутніх змагань.
Стаття 46. Дисциплінарні санкції до фізичних осіб
1.    До фізичних осіб (фахівців, тренерів, гравців, посадових осіб РОФФ та ін.) можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції, згідно з Дисциплінарними правилами РОФФ:
1.1.    попередження;
1.2.    зауваження;
1.3.    грошовий обов’язковий внесок;
1.4.    позбавлення права брати участь у зазначеній кількості матчів або протягом 
 визначеного або невизначеного строку;
1.5.    позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного або невизначеного строку.
Стаття 47. Застосування дисциплінарних санкцій
1.    Виключне право застосовувати дисциплінарні санкції мають Органи здійснення футбольного правосуддя РОФФ:
-          Контрольно-дисциплінарний комітет;
-          Апеляційний комітет.
2.    Рішення Апеляційного комітету є остаточним.
XIІІ. ЮРИСДИКЦІЯ
Стаття 48. Визнання Статуту
1.     Усі колективні члени РОФФ повинні включити до власних статутів положення, відповідно до яких колективний член, його клуби, команди, гравці та офіційні особи погоджуються керуватися Статутом і дотримуватися його вимог та виконувати рішення РОФФ.
2.     Кожен колективний член РОФФ та всі колективи футбольних клубів (команд), які беруть участь у змаганнях під егідою РОФФ, обов’язково повинні направити в Адміністрацію РОФФ підтвердження у письмовому вигляді за підписом керівника, що він взяв до відома Статті 43-46 цього Статуту.
Стаття 49. Юридичне оскарження рішень Органів здійснення футбольного правосуддя
1.    Розгляд та рішення по всіх спірних питаннях спортивного характеру в РОФФ, які виникають між РОФФ, членами РОФФ, клубами, гравцями або керівниками, підпадають виключно під юрисдикцію  органів  правосуддя РОФФ.
2.    Органи здійснення футбольного правосуддя ФФУ мають виключну компетенцію розглядати усі оскарження рішень, прийнятих Органами здійснення футбольного правосуддя колективних членів ФФУ. Будь-яка така скарга має подаватися до Органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ протягом строків, визначених Дисциплінарними правилами ФФУ.
3.    Скарга може подаватися до Органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ тільки після того, як вичерпано усі офіційні внутрішні процедури РОФФ.
Стаття 50. Застосування законодавства і місце здійснення судочинства
1.    З усіх питань діяльності РОФФ керується Статутом і законодавством. Місцем розгляду спорів, що підпадають під юрисдикцію РОФФ, є штаб-квартира РОФФ.
2.    Місцем розгляду для всіх справ щодо спорів, які підпадають під юрисдикцію ФФУ, є штаб-квартира ФФУ.
XІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 51. Питання, не визначені Статутом
1.       Статут у всіх відношеннях визначається законодавством.
2.       Виконавчий комітет уповноважений приймати рішення з усіх питань, не визначених Статутом. Зазначені рішення приймаються згідно з відповідними положеннями ФФУ, УЄФА і ФІФА. За відсутності зазначених положень Виконавчий комітет приймає рішення згідно з принципами чесності та справедливості.
3.       РОФФ взаємодіє з державними органами, громадськими організаціями (що не є її колективними членами), спілками, юридичними та фізичними особами на підставі чинного законодавства, відповідних угод, взаємної поваги та невтручання у справи один одного.
4.       РОФФ визнає керівну роль ФФУ, УЄФА і ФІФА у питаннях розвитку футболу та дотримується їх вимог і регламентних документів.
5.       РОФФ визнає можливість прийняття у свої колективні члени громадські організації, асоціації, ліги, футбольні клуби, колективи інших юридичних осіб. З моменту вступу до колективних членів РОФФ на них розповсюджуються усі статті цього Статуту.
Стаття 52. Ліквідація РОФФ
1.    Припинення діяльності (реорганізація або ліквідація) РОФФ здійснюється тільки за рішенням 3/4 від загальної кількості делегатів Конференції.
2.    У випадку реорганізації реєстрація новоутвореного об`єднання здійснюється відповідно до законодавства.
3.    Для вирішення всіх питань, пов`язаних з ліквідацією, Конференцією утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому законодавством.
4.    Ні за яких обставин розподіл майна РОФФ між її членами не проводиться, будь-яка резолюція з цього приводу не має сили.
Стаття 53. Рівний статус чоловіків і жінок
Положення цього Статуту застосовуються відносно чоловічого та жіночого роду, не зважаючи на вибір слів і виразів.
XV. НАБУТТЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ
Стаття 54. Набуття чинності
1.    Статут прийнято установчою Конференцією РОФФ 4 квітня 1997 року в м. Рівне і набув чинності 28 січня 1998 року з моменту його реєстрації в Рівненському обласному управлінні юстиції.
2.    У Статут внесені зміни та доповнення, прийняті Конференцією РОФФ 15 лютого 2001 року в м. Рівне, ІV звітно-виборною Конференцією РОФФ 16 лютого 2005 року в м. Рівне, VIII звітно-виборною Конференцією РОФФ 12 лютого 2009 року в м. Рівне, Х черговою Конференцією РОФФ 27 грудня 2011 року в м. Рівне.
3.    Статут зі змінами та доповненнями набуває чинності з моменту його прийняття.

<-- Назад

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: